almancacco 2020 quadrato

Giornata  1°  11/10/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 990 - 1Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraBaldaccio Bruni0 - 2Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraFirenze Ovest2 - 4Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraFoiano1 - 1Logo squadraSigna
Logo squadraPorta Romana3 - 2Logo squadraChiantigiana
Logo squadraLastrigiana1 - 0Logo squadraPontassieve

Giornata  2°  18/10/2020  ora 15.00.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraChiantigiana2 - 1Logo squadraAntella 99
Logo squadraFortis Juventus1 - 1Logo squadraLastrigiana
Logo squadraPontassieve0 - 1Logo squadraFoiano
Logo squadraSigna2 - 0Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraTerranuova Traiana0 - 0Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraValdarno F.C.1 - 1Logo squadraPorta Romana

Giornata  3°  25/10/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraSigna
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraPontassieve
Logo squadraFoiano - Logo squadraFirenze Ovest

Giornata  4°  01/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraPontassieve - Logo squadraAntella 99
Logo squadraSigna - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraFoiano
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraChiantigiana

Giornata  5°  08/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraSigna
Logo squadraFoiano - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraPontassieve
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraTerranuova Traiana

Giornata  6°  15/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraFoiano
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraPontassieve - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraSigna - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraAntella 99
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraFortis Juventus

Giornata  7°  22/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraFoiano
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraPontassieve - Logo squadraSigna
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraBaldaccio Bruni

Giornata  8°  29/11/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraAntella 99
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraFoiano - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraSigna - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraPontassieve

Giornata  9°  06/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraPontassieve - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraFoiano
Logo squadraSigna - Logo squadraValdarno F.C.

Giornata  10°  13/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraPontassieve
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraSigna
Logo squadraFoiano - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraValdarno F.C.

Giornata  11°  20/12/2020  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraFoiano
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraPontassieve - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraSigna - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraAntella 99

Giornata  1°  03/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraAntella 99
Logo squadraPontassieve - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraSigna - Logo squadraFoiano
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraFirenze Ovest

Giornata  2°  10/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraSigna
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraFoiano - Logo squadraPontassieve
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraValdarno F.C.

Giornata  3°  17/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraFoiano
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraPontassieve - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraSigna - Logo squadraAntella 99
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraBaldaccio Bruni

Giornata  4°  24/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraPontassieve
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraFoiano - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraSigna
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraFortis Juventus

Giornata  5°  31/01/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraAntella 99
Logo squadraPontassieve - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraSigna - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraFoiano

Giornata  6°  07/02/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraPontassieve
Logo squadraFoiano - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraSigna

Giornata  7°  14/02/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraFoiano - Logo squadraAntella 99
Logo squadraSigna - Logo squadraPontassieve
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraLastrigiana

Giornata  8°  21/02/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraTerranuova Traiana
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraSigna
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraFoiano
Logo squadraPontassieve - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraFirenze Ovest

Giornata  9°  28/02/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraFoiano - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraAntella 99
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraPontassieve
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraSigna

Giornata  10°  07/03/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraChiantigiana - Logo squadraLastrigiana
Logo squadraFortis Juventus - Logo squadraFoiano
Logo squadraPontassieve - Logo squadraBaldaccio Bruni
Logo squadraPorta Romana - Logo squadraAntella 99
Logo squadraSigna - Logo squadraFirenze Ovest
Logo squadraValdarno F.C. - Logo squadraTerranuova Traiana

Giornata  11°  14/03/2021  ora 14.30.00

Squadra R R Squadra
Logo squadraAntella 99 - Logo squadraValdarno F.C.
Logo squadraBaldaccio Bruni - Logo squadraFortis Juventus
Logo squadraFirenze Ovest - Logo squadraPontassieve
Logo squadraFoiano - Logo squadraChiantigiana
Logo squadraLastrigiana - Logo squadraPorta Romana
Logo squadraTerranuova Traiana - Logo squadraSigna

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra

Giornata  °    ora 

Squadra R R Squadra